Elmålere

Forretningsgang for opsætning af afregningsmålere i FLOW Elnets forsyningsområde.

Direkte tilsluttede målere omfatter flg. muligheder:

 1. Nyopsætning
 2. Midlertidige og byggestrøm
 3. Udskiftning
 4. Flytning
 5. Nedtagning
 6. Plombering

 1+2. Nyopsætning, midlertidige og byggestrøm 

Bemærk, at ved nytilmelding af elinstallation - dette gælder også for midlertidige og byggestrøm - skal netselskabet have modtage besked om, at der er valgt elleverandør, før elmåler kan opsættes, eller elinstallationen kan tilsluttes elnettet.

Elinstallatør tilmelder den nye elinstallation via eltilmelding.dk

Flow Elnet Net A/S fremsender anvisning til elinstallatør med aftagenummer.

Flow Elnet Net A/S fremsender brev/mail til bruger af elinstallation med aftagenummer.

Der skal ved nyopsætninger være opmærket på tavle/målerskab, så det er let at identificere den tilhørende installation.

Den blivende måler udleveres til byggestrøm, elinstallatøren flytter måler til den permanente installation og færdigmelder installationen, hvorefter Flow Elnet Net A/S kontrollerer og plomberer for umålt strøm.

Elinstallatør afleverer midlertidige og byggestrømsmålere til Flow Elnet Net A/S.

3. Udskiftning

Elinstallatør tilmelder installationen via eltilmelding.dk. Installationsnr. eller målernr. skal være oplyst på blanketten.
Under afsnittet "Vedr. måler" oplyses i bemærkningsfelt tidspunkt for, hvornår måler ønskes opsat. Denne dato skal minimum være 2 arbejdsdage frem i tiden.

Flow Elnet Net A/S bekræfter det aftalte tidspunkt over for elinstallatøren

Flow Elnet Net A/S opsætter ny måler, og tager den måler, som elinstallatør har nedtaget, med retur.

Det er ikke tilladt at bryde plomber og udskifte ledninger eller stikben på målere.

4. Flytning

Elinstallatør tilmelder flytningen af målertavle via eltilmelding.dk
Under afsnittet "Vedr. måler" oplyses i bemærkningsfelt tidspunkt for, hvornår der er adgang til installationen. Denne dato skal minimum være 2 arbejdsdage frem i tiden.

Flow Elnet Net A/S bekræfter det aftalte tidspunkt over for elinstallatøren.

Flow Elnet Net A/S opsætter ny måler, og tager den måler, som elinstallatør har nedtaget, med retur.

Det er ikke tilladt at bryde plomber og udskifte ledninger eller stikben på målere.

5. Nedtagning

Elinstallatøren afmelder installationen som til- og færdigmelding via eltilmelding.dk
Det oplyses under afsnittet "Installationskategori", hvilken installation den afmeldte evt. skal overføres til.
Elinstallatør nedtager og afleverer måleren til Flow Elnet Net A/S og plomberer for umålt strøm.

6. Plombering

Elinstallatøren til- og færdigmelder plombebrydning eller konstaterer, at der mangler plombering af umålt strøm via eltilmelding.dk
Flow Elnet Net A/S plomber for umålt strøm.

Installationer for transformermålere

Flow Elnet Net A/S skal have fremsendt en tegning af målesektionen til uforpligtende gennemsyn samt en prøveprotokol på strømtransformere.

Generelt

Flow Elnet Net A/S kontrollerer eltilmelding.dk for nytilmeldinger hver morgen på arbejdsdage.

En forudsætning for, at Flow Elnet Net A/S kan opsætte og udskifte målere, er, at elinstallationen er udført i.h.t. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 eller Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer og Fællesregulativet.

Ved alle opsætninger af målere gælder, at elinstallatøren skal have kontrolleret installationen og sørge for, at der er spænding på installationen frem til målerens tilslutningsklemmer og være til stede, når måler opsættes.

Brugen af kortslutningsklemmer kan i de situationer, hvor det tidsmæssigt er et problem, anvendes, når det aftales med Flow Elnet Net A/S. Installationen skal være tilmeldt via den elektroniske installationsblanket. Dette gælder kun ved udskiftning af elmåler.

Flow Elnet Net A/S plomberer for umålt strøm efter måleropsætning.

Flow Elnet Net A/S forventer, at der er adgang til installationen på det fastsatte tidspunkt. Hvis Flow Elnet Net A/S ikke har fået adgang til installationen på det aftalte tidspunkt, er vi ikke ansvarlige for de ulemper, det måtte give for forbruger og elinstallatør.