Tariferingsmetoder

Her beskrives de tariferingsprincipper, der gælder hos FLOW Elnet Net A/S.

Tarifferne beregnes ud fra et kostrigtighedsprincip, ifølge hvilket en netkunde principielt kun bør betale for de omkostninger, vedkommende påfører netselskabet ved sin tilslutning, tilstedeværelse og forbrug som netkunde. Der skal ikke kun dækkes marginale omkostninger. Betalingen omfatter nedenstående elementer:

1. Tilslutningsbidrag (for tilslutning).

Betalingen for at blive tilsluttet det kollektive elforsyningsnet beregnes som de gennemsnitlige omkostninger til netudbygning, der gør nettet i stand til at transportere den mængde elektricitet, som den nye netkunde forventes at bruge. FLOW Elnet A/S anvender det af brancheforeningen beregnede standardtilslutnings-bidrag, som er anmeldt til Energitilsynet.

2. Abonnement (for tilstedeværelse).

For tilstedeværelsen på det kollektive elforsyningsnet betales en abonnements-betaling, der beregnes som de gennemsnitlige omkostninger til administration, måling og fjernaflæsning samt øvrige omkostninger i øvrigt til håndtering af elmarkedet.

3. El-transport (for transport af forbrugte kWh).

Betaling for transport af el gennem det kollektive elforsyningsnet skal dække de gennemsnitlige omkostninger til drift af elforsyningsnettet herunder nettab. Ved beregningen af kWh-prisen på el-transport inddeles netkunderne i grupper efter det spændingsniveau, som de er tilsluttet på.
Netkunder tilsluttet på 60-kV niveau betaler således kun for omkostninger og nettab, som knytter sig til 60 kV-nettet samt overliggende net og system.
Netkunder tilsluttet på 10-kV niveau betaler kun for omkostninger og nettab, som knytter sig til 10 kV-nettet, 60 kV-nettet samt overliggende net og system.
Netkunder tilsluttet på 0,4 kV-niveau betaler for de omkostninger og nettab, som knytter sig til 0,4 kV-nettet, 10 kV-nettet, 60 kV-nettet samt overliggende net og system.
Tarifferne for transport af el er enhedstariffer uden tidsdifferentiering.

FLOW Elnet A/S anvender Dansk Energis tarifberegningsmodel fra 2014. Godkendt af Energitilsynet jf. sagsnr. 17/04983 den 13. juni 2017.

For yderligere information om tarifering for elkunder med solceller gældende pr. januar 2018 kan du læse Dansk Energis artikel om "Ny tarifering for elkunder med solceller".