Tilladelse til El-installatør om udførelse af arbejde i forsyningspunkt

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.

Generel tilladelse.

Arbejdsopgaver:

Denne generelle tilladelse, giver autoriserede elinstallatører tilladelse til på eget initiativ, med efterfølgende orientering til FLOW Elnet A/S, at udtage og isætte stikledningssikringer i kabelskabe og luftledninger, samt efter aftale at tilslutte og fjerne stikledninger i kabelskabe og master. Aftalen gives iht. Driftsbekendtgørelsen § 46.

Gyldighedsområde:

Tilladelsen gælder alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med specificerede opgaver.

Generel tilladelse:

Udtagelse og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og master.

Tilslutning af stikledninger i kabelskabe.

Fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master.

Ansvarsforhold:

Det er elinstallatørens ansvar at ovennævnte opgaver udføres i overensstemmelse med Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Elinstallatøren har ansvaret for sit personales sikkerhed under udførelsen af disse opgaver.

Elinstallatøren har ansvaret for det samlede forløb af arbejdsprocedurer i forbindelse med udførelse af opgaver – herunder foruden selve arbejdet også etablering af sikkerhedsforanstaltninger før, under og ophævelse, efter arbejdets afslutning.

Det er elinstallatørens ansvar, at sørge for arbejdspladsens afgrænsning.

Det er elinstallatørens ansvar, at arbejdet ledes eller udføres af en sagkyndig person eller holdleder, såfremt dette er påkrævet iht. bestemmelserne i kap. 16 (L-AUS) i driftsbekendtgørelsen, samt at de personer der deltager er instrueret i de pågældende opgaver.

Det er elinstallatørens ansvar at sørge for at der er det rigtige personale, værktøj og udrustning til rådighed for udførelsen af opgaverne. Det er ligeledes elinstallatørens ansvar, at sørge for personalets uddannelse, herunder at de pågældende personer er instrueret i L-AUS bestemmelserne efter DS/EN 50110-1 del 6.3 og i nødvendigt omfang har gennemført 1. hjælps kursus mindst en gang årligt.      

Det er elinstallatørens ansvar, at FLOW Elnet A/S A/S underrettes om ulykkestilfælde, som måtte ske under arbejde.

Det forhold, at en elinstallatør har opnået autorisation som elinstallatør, betragtes af FLOW Elnet A/S som tilstrækkelig dokumentation for at kunne betragtes som sagkyndig jf. driftsbekendtgørelsen (§2 nr. 31), som sætter denne i stand til at analysere risici og til at undgå de farer, som elektricitet kan skabe.

Erstatningsansvar:

Den autoriserede elinstallatør har tegnet ansvarsforsikring til dækning af evt. erstatningskrav, som måtte blive rejst i forbindelse med arbejdet.

For arbejdets udførelse se vedlagte bilag.

FLOW Elnet A/S (ejer af el-anlæg, cvr. nr. 25 11 91 50)

Per Svendsen (driftsansvarlig person)

ORIGO Service A/S (driftsansvarlig virksomhed, cvr. nr. 32 87 99 34)

Bilag:

Inden enhver arbejdsopgave påbegyndes, skal der foretages en risikovurdering, og arbejdet skal planlægges af en sagkyndig person jf. driftsbekendtgørelsen § 47

Ved udskiftning af stikledningssikringer, skal Standarden EN/DS 50110-1 pkt. 7.4 følges, dog skal pkt. 6.3 og BEK 1608 kap. 16, følges hvor der arbejdes under spænding.

Tilslutning af stikledninger i kabelskabe:

Enhver stikledning skal være anvist af  FLOW Elnet A/S før tilslutning, uanset om det er en ny eller eksisterende stikledning der skal tilsluttes.

Tilslutningen af stikledningen foretages af elinstallatøren for kundens regning, og elinstallatøren er ansvarlig for at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.

Elinstallatøren kan få FLOW Elnet A/S til at foretage tilslutningen mod betaling.

Elinstallatøren skal være tilstede, hvis FLOW Elnet A/S skal isætte sikringer.

Elinstallatøren er ansvarlig for, at der anvendes korrekte sikringer, som anvist af FLOW Elnet A/S.

Elinstallatøren er ansvarlig for korrekt opmærkning af stikledning i kabelskab.

Ved udskiftning af overbrændte sikringer, må der ikke uden aftale med FLOW Elnet A/S isættes større sikringer end dem, der er overbrændt.

Faktura på udskiftning af overbrændte stikledningssikringer fremsendes til SEF A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg, påført udskiftningsdato, installationsadresse, kabelskabs nr. og årsag til udskiftning.

Der betales ikke for overbrændte sikringer, der skyldes overbelastning af stikledningen, eller for skade forvoldt af forbrugeren.